این مدرسه در سال 92 تاسیس گردیده و پیشرفت های به مرور خوبی داشته و امسال به تعداد 85 نفر دانش آموز و سال پیش نیز به تعداد 60نفر میپذیرفت.

 

برای یزرگنمایی عکس کلیک کنید.