هر که بامش بیش برفش بیش تر                                     A great  ship must have deep water     

  میان آب آتش گیر کردن                          Bet wean the devil and the deep sea

وقت را هدر ندهید که خلال زندگی است    Do not squander time that’s the stuff Life is made of

چوب خدا صدا ندارد(آسیاب خدا آرام می چرخد)                                     The wills of god grind slowly    

خواستن توانستن است                                                                 If there is a will there is away

ره رو آن نیست گهی تند گهی خسته رود ره رو آن است که آهسته وپیوسته رود Slow and steady wins the vice

دوست آن است  که گیرد دست دوست درپریشان حالی ودرماندگی  A friend in need is a friend indeed

هر وقت ماهی راازآب بگیری تازه است                          It is hiver too late to mend