هک چندان کار خوبی نیست ولی در بعضی وقت ها هک برای بعضی ها مستحب وثواب دارد.                      هک سایت اسرائیلی