چطور ممکنه ؟؟؟

به نظر شما آیا چنین چیزی وجود حقیقی دارد ؟