حوصله کنید و یک بار تصویر متحرک را کامل ببینید.
شاید باور کردنش سخت باشه …
ولی طبق استدلالی که در این تصویر متحرک توسط چینی ها بیان 
شده شصت و چهار مساویست با شصت و پنج !!! 
 در واقعیت این موضوع هیچ شکی نیست می توانید خودتان هم امتحان کنید !